Runsten vid Årsta slott

Runsten vid Årsta Slott, Blistastenen

Det är en ovanligt stor runsten som står på infarten till Årsta slott, Haninges största. Stenen kallas ofta Blistastenen, efter dess ursprungliga placering vid byn Blista, som tidigare låg väster om Årsta slott. Byn är i dag borta och stenen flyttades till Årsta på mitten av 1800-talet och restes på sin nuvarande plats 1885.

Stenen har spruckit i tre delar och dess högra hörn saknas, vilket den gjort sedan den första gången omnämndes på 1600-talet. När stenen först hittades hade bitarna används i ett gärde mellan gårdarna Blista och Alvsta och troligtvis var stenen ursprungligen placerad någonstans där. Kanske finns den sista biten fortfarande kvar mellan gårdarna Blista och Alvsta.

Runtexten börjar som vanligt vid drakormens huvud, men den som är observant ser att ormen börjar i högra hörnet och slingrar sig moturs runt stenen. På de flesta runstenar börjar ormen och texten i vänstra hörnet och löper medurs.

Runtexten

× suain × lit × risa × stin … … faþur × sin × kuþan × auk × iftiʀ × kuþfar ·

Svæinn let ræisa stæin … … faður sinn goðan ok æftiʀ Guðvar/Guðmar/Guðvar.

Sven lät resa stenen… sin gode fader och efter Gudvar.

Gudvar är troligen ett kvinnonamn. Sven har alltså rest stenen efter sina föräldrar, men vad Svens pappa hette är oklart. Det namnet stod på den bit som idag är bort, men troligtvis var det ett kort namn.

En runinskrift på en kam av horn hittades vid en undersökning av gravfältet vid Blista söder om parkeringen. Inskriften innehåller endast de första bokstäverna i runalfabetet FUTHARK


Källa: Upptäck historien, Stockholms Läns Museer

Foto: Anders Åkerman